Elérhetőségek:

 

Kéményseprő Profi Kft.

Cím: 1195 Budapest,
 Nagysándor József u. 48.

Cégj.sz.: 01-09-403389

Adószám: 32027808-2-43

Telefon (mobil): +36-20-541-06-72

Üzlet szabályzat

 

Kényseprő Profi Kft

 

 

Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya

 

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a Kéményseprő Profi Kft. által a megrendelők, illetve a szolgáltatást igénybe vevők részére nyújtott / hatályos jogszabályoknak megfelelő / kéményseprő-ipari szolgáltatással és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket.

 

Jelen Üzletszabályzat, amely szabályozza a Közszolgáltató működését, meghatározza kötelezettségeit és jogait, szabályozza a Közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél viszonyát, valamint a Közszolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók társadalmi érdek-képviseleti szerveivel való együttműködését. Az Üzletszabályzat hatálya Magyarország területén a Közszolgáltatóra, valamint valamennyi, a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe vevő félre kiterjed.

Jelen Üzletszabályzat 2022.augusztus 01-én lép hatályba.

Az Üzletszabályzatot a Közszolgáltató teljes terjedelmében közzéteszi honlapján.

Az Üzletszabályzat módosítását a Közszolgáltató annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal nyilvánosságra hozza.

A módosításról szóló értesítést és a módosítást telephelyein és kirendeltségein hozzáférhető módon kifüggeszti, valamint internetes honlapján közzéteszi.

Az Üzletszabályzat határozatlan ideig érvényes.

 

 

Rövidítések és fogalom-meghatározások

 

A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit döntően meghatározó jogszabályok és szabályozások a továbbiakban az alábbi rövidítésekkel kerültek megjelölésre:

-  a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016 (VI.09.) BM rendelet;

-  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

-  a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 53/2004. (XI.30.)

-  a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.)

rendelet

-  a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény;

-  a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény;

-  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) rendelet;

-  a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

-  MSZ 845:2012 szabvány Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése;

-  Szervezeti és Működési Szabályzat;

-  a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény;

-  MSZ EN 62305 (sorozat) Villámvédelmi szabvány.

 

Fogalom-meghatározások:

 

Díjfizető/gazdálkodó szervezet/: az ingatlan tulajdonosa, vagy a tulajdonos hozzájárulásával bejelentett, okirattal igazolt ingatlan használója, vagy külön megállapodás alapján okirattal, szerződéssel igazolt ingatlan kezelője, vagyonkezelője.

Égéstermék-elvezető (kémény): minden épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.

Fűtési időszak: adott év október 15-től a következő év április 15-ig terjedő időszak. Gravitációs/hagyományos égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető berendezés, amelyben az égéstermék áramlását a természetes nyomáskülönbség idézi elő.

Használatban lévő égéstermék-elvezető: olyan kémény, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik.

Használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan kémény, amelynek összes nyílását szakszerűen, a Közszolgáltató által ellenőrzött módon befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a korábbi felső tisztítási, ellenőrzési helynél jól látható módon jelölőtáblával látták el.

Ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyesülés, ennek hiányában a tulajdonos.

Levegő utánpótlás: az égéshez szükséges oxigén megfelelő műszaki megoldással történő biztosítása.

Profiséges égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető berendezés, amelyben az égéstermék áramlását Profiséges módon segítik elő.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási jogviszony alapján a Közszolgáltató vállalja, hogy a meghatározott feltételeknek eleget tevő közszolgáltatást nyújt a megfelelő minőségben és gyakorisággal.

A Közszolgáltató, amennyiben közszolgáltatás ellátása során az élet-és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, köteles írásban felszólítani az Ügyfelet az üzemeltetés azonnali leállítására, és köteles a veszély jellegétől függően haladéktalanul tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

Az élet-és vagyonbiztonságot nem veszélyeztető szabálytalanságok megtalálhatóak a tanúsítvány hátoldalán.

 

A kéményseprő-ipari szolgáltatást megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályokban megjelölt gazdasági szervezet lehet. A megrendelő a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele során az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően biztosítja:

-       a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályában rögzített feltételeket,

-       az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,

-       az összekötőelem tisztíthatóságát,

-       az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz, a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt,

-       a gáztüzelő berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,

-       az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál legalább 10 liter vizet, a magas tetős épület esetében a padlástérben is,

 

 

-       a 21/2016.(VI.9) BM rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti műszaki vizsgálat tárgyától függően, ha szükséges, a 21/2016. (VI.9) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,

-       a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó felhívására a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot,

-       a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid mérés mérőnyílás kialakítás nélkül is megoldható.

 

A megrendelő nyilatkozik, hogy a 2015. évi CCXI. törvény 5. § 4. bekezdése szerinti szén- monoxid érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint az ingatlan a 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pontja szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be van- e jegyezve.

 

Díjfizetés:

 

A megrendelő a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele ellenében a Kéményseprő Profi Kft. javára, a cég honlapján közétett díjakat és egyéb a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő költségeket /pld: kiszállási díjat/ köteles megfizetni a jelen Üzletszabályzatban meghatározott határidőben és feltételekkel.

A Kéményseprő Profi Kft. a kéményseprő-ipari szolgáltatás teljesítését követően papír alapú számlát állít ki a megrendelő részére.

A megrendelő választása szerint:

-       készpénzben a helyszínen fizeti meg a díjakat és egyéb költséget

-       vagy átutalással fizeti meg a díjakat és egyéb költségeket a számla átadását követő 15 napon belül, a Kéményseprő Profi Kft. által vezetett bankszámlaszámra.

-       banki átutalásnál a közlemény rovatban a számla vagy a tanúsítvány/nyilatkozat sorszámát szükséges feltüntetni.

Megrendelő -fizetési késedelem esetén- a késedelembe esés napjától számított évi 15% mértékű késedelmi kamatot, a behajtással kapcsolatban felmerült költségeket (fizetési felszólítás, peres/nem peres eljárás költségei) köteles megfizetni a Kéményseprő Profi Kft. javára.

A fizetési felszólítás költsége: 1.500.- Ft/ levél.

Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kifogással élhet a Kéményseprő Profi Kft.-nél. A kifogás a számla teljesítésével kapcsolatos kötelességeit a megrendelőnek nem függeszti fel, így a számlát a kifogástól függetlenül köteles megfizetni. A kifogás elbírálását követően, amennyiben a kifogásban foglaltakat a Kéményseprő Profi Kft. elfogadja, a kifogással érintett összeg azonnal visszautalásra kerül a megrendelő részére.

 

Adatkezelés:

 

A Kéményseprő Profi Kft. az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy műszaki bizottsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli. Az adatszolgáltatást az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató részére kötelesek teljesíteni.

 

 

Az Üzlet szabályzat pdf formátumban letölthető.

 

A letöltéshez kérem kattintson ide!

 

Eseménynaptár
<     2024 - május     >
H K Sz Cs P Sz V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
A hónap eseményei
Nincs esemény!