Elérhetőségek:

 

Kéményseprő Profi Kft.

Cím: 1195 Budapest,
 Nagysándor József u. 48.

Cégj.sz.: 01-09-403389

Adószám: 32027808-2-43

Telefon (mobil): +36-20-541-06-72

Adatkezelési tájékoztató

 

Kényseprő Profi Kft

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Kéményseprő Profi Kft. (1195 Budapest, Nagysándor József utca 48. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Kéményseprő Profi Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kemenyseproProfi.hu címen.

 

A Kéményseprő Profi Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Kéményseprő Profi Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kéményseprő Profi Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Kéményseprő Profi Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, abban az esetben a kemenyseproprofikft@gmail.com email címen, a +36-30-871-8562 telefonszámon, illetve a 1195 Budapest, Nagysándor József utca 48. postai levelezési címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel, továbbá a weboldalon elhelyezett online kitölthető űrlap segítségével.

 

A Kéményseprő Profi Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

 

Név: Kéményseprő Profi Kft.

Székhely: 1195 Budapest,

Nagysándor József utca 48.

Cégjegyzékszám: 01-09-403389

 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32027808-2-43

E-mail: kemenyseproprofikft@gmail.com

 

 

 

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

A Kéményseprő Profi Kft. weboldalára ügyfél regisztráció nem lehetséges, azonban az alábbi online kitölthető űrlapok során bizonyos személyes adatokat elkérünk Öntől:

 

Panaszkezelés és Kapcsolat űrlap Érintettek

A Kéményseprő Profi Kft.-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy

 

Adatkezelés célja

 

Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)

 

Kezelt adatok köre

 

Kötelezően bekért adatok: Név, e-mail cím, telefonszám (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornán keresztül zajlik a kommunikáció)

 

Adatkezelés jogalapja Jogos érdek Adatfeldolgozó

 

Az adatkezelés időtartama

 

A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig

 

Egyéb

 

Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

 

 

 

 

Kivitelezői nyilatkozat űrlap

 

Érintettek

 

A Kéményseprő Profi Kft.-nél kapcsolatot felvevő, vagy az igényt tevő személy.

 

Adatkezelés célja

 

Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)

 

Kezelt adatok köre

 

Kötelezően bekért adatok: Ingatlan címe, Tulajdonos neve, Megrendelő neve, elérhetősége, E-mail cím, Műszaki vizsgálat célja, (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornán keresztül zajlik a kommunikáció)

 

Adatkezelés jogalapja Jogos érdek Adatfeldolgozó

 

Az adatkezelés időtartama

 

A kommunikáció, illetve munka jellegétől függően, de minden esetben legalább a munka elintézését követő 3 évig

 

Egyéb

 

Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

 

 

 

 

Munka megrendelő nyilatkozat űrlap

 

Érintettek

 

A Kéményseprő Profi Kft.-nél kapcsolatot felvevő, vagy az igényt tevő személy.

 

Adatkezelés célja

 

Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)

 

Kezelt adatok köre

 

Kötelezően bekért adatok: Név, Cím, Adószám, Munkavégzés címe, E-mail cím, Megrendelés tárgya, Fizetés módja, (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornán keresztül zajlik a kommunikáció)

 

Adatkezelés jogalapja Jogos érdek Adatfeldolgozó

 

Az adatkezelés időtartama

 

A kommunikáció, illetve munka jellegétől függően, de minden esetben legalább a munka elintézését követő 3 évig

 

Egyéb

 

Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

 

 

 

Technikai adatok

 

A Kéményseprő Profi Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Kéményseprő Profi Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A Kéményseprő Profi Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Kéményseprő Profi Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online rendelés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online ügyintézés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

 

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 

A Kéményseprő Profi Kft. weboldalán nincs lehetőség Hírlevél feliratozásra.

 

 

 

 

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

 • Kapcsolatfelvételi űrlap, Panaszkezelés űrlap, Munka megrendelő űrlap, Kivitelezői nyilatkozat űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat
  • Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig
  • Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig

 

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

Általános adatkezelési irányelvek

 

A Kéményseprő Profi Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely időszakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a Kéményseprő Profi Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 

Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Kéményseprő Profi Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Kéményseprő Profi Kft. fér hozzá.

 

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A Kéményseprő Profi Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 

 

Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a Kéményseprő Profi Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kéményseprő Profi Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a Kéményseprő Profi Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

 

Fax: 0613911410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

 

Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Kéményseprő Profi Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte -személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Kéményseprő Profi Kft.

 

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat pdf formátumban letölthető.

 

A letöltéshez kérem kattintson ide!

 

Eseménynaptár
<     2023 - szeptember     >
H K Sz Cs P Sz V
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
A hónap eseményei
Nincs esemény!